מכירת דירה או רכישת דירה אינה מסתכמת בחתימה על חוזה מכירה/רכישה, שכן על הצדדים מוטלת חובה לשלם מיסים המוטלים בגין ביצוע עסקה במקרקעין. על המוכר לשאת בתשלום מס שבח ומס מכירה, אלא אם כן הוא זכאי לפטור, ואילו הרוכש נושא בתשלום מס רכישה על פי מדרגות מס הקבועות בתקנות, המתעדכנות מדי רבעון. במידה והמוכר ו/או הרוכש בוחרים לחשב את סכום המס שעליהם לשלם (שומה עצמית) אזי יש להגיש את ההצהרה ולשלם את סכום המס תוך 50 ימים. במידה והצדדים אינם עורכים שומה עצמית יש להגיש את ההצהרה בדבר מכירה ורכישת הדירה למשרדי מיסוי מקרקעין תוך 30 ימים ממועד החתימה על חוזה המכירה/רכישה.

 

להבדיל ממס שבח (שהינו מס המוטל על המוכר ועניינו השבח-רווח שעושה המוכר ממכירת זכויותיו בדירה), לעיתים מוטל אף היטל השבחה בגין ביצוע העסקה. היטל השבחה הינו היטל המוטל ע"י הרשות המקומית/עירייה בעת מימוש הזכויות (דהיינו בעת המכירה) עקב תוכנית בנין עיר אשר היטיבה והגדילה את זכויות הבניה של הנכס הנמכר. בדרך כלל מקובל לקבוע הסדר בחוזה המכירה/רכישה כי המוכר ישא בהיטל השבחה בגין תוכנית שקיבלה תוקף עד למועד החתימה על חוזה המכירה/רכישה ואילו הקונה יישא בהיטל השבחה בגין תוכנית שקיבלה תוקף לאחר מועד החתימה.

 

אישור נוסף שיש להמציאו הוא אישור עירייה בדבר תשלום אגרת ארנונה ומים.

 

 

 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites