בנוסף כמובן לחוזה מכירת/רכישת דירה יש לחתום על שורה של מסמכים כחלק בלתי נפרד מביצוע העסקה.נושא התשלומים נקבע בהתאם להסכמות המוכר והקונה ועל פי הצרכים והאפשרויות של כל צד. מבחינת מוכר הדירה במועד החתימה על חוזה מכירת דירה מומלץ ורצוי כי התשלום הראשון יהיה בשיעור של לפחות 10% ממחיר הדירה הכולל, כאשר סכום זה ישולם מהון עצמי של הקונה ולא באמצעות הלוואת משכנתא. אשר לתשלום האחרון, מבחינת קונה הדירה חשוב כי התשלום האחרון יהיה מספיק גבוה וזאת למקרה שאישורי המיסים ו/או מסמכים אחרים שעל המוכר להמציא טרם התקבלו במועד מסירת הדירה, לפיכך התשלום האחרון יישמר בנאמנות אצל עורך הדין עד להמצאת האישורים הנדרשים לקונה הדירה.

יפויי כח
במעמד החתימה על חוזה מכירה/רכישה של דירה המוכר חותם על יפוי כח בלתי חוזר ולפיו המוכר מייפה את כוחו של עורך הדין לפעול ככל שיידרש ובין השאר לחתום על מסמכים, להופיע בכל משרד ממשלתי והכל על מנת לבצע את רישום הזכויות בדירה על שם הקונה. יפוי הכח מוחזק בנאמנות אצל עורך הדין, ומועבר לקונה לאחר ביצוע התשלום האחרון.

 

כמו כן רצוי במעמד החתימה על חוזה מכירת/רכישת דירה כי הקונה יחתום על יפוי כח בלתי חוזר ולפיו הוא מייפה את כוחו של עורך הדין למחוק ולבטל את הערת האזהרה או המשכון שנרשם לטובתו על זכויות המוכר, וזאת במקרה שהקונה הפר את החוזה, לא תיקן את ההפרה לאחר התראה והחוזה בוטל כדין.
 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites